Община Димово

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България, област Видин. Граничи с шест други общини от областта – Белоградчик, Ружинци, Грамада, Чупрене, Макреш и Видин, с община Лом от област Монтана, а на север / североизток посредством р. Дунав – с Република Румъния.
Общината се характеризира с добра транспортна достъпност. През гр. Димово преминава международен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Димово – Монтана – Враца – София – Граница Гърция, който е част от трасето на трансевропейски коридор № 4, на 30 км от града се намира фериботната връзка Видин – Калафат и ГКПП Връшка чука, а на 50 км ГКПП Брегово. През територията й преминава и ж.п. линията Видин – София с дължина на участъка в общината от 38 км. Обслужването се извършва от две ж.п. гари –Димово и Гара Орешец.
Територията на общината е с преобладаващо хълмисто-равнинен характер, обхващащ части от Дунавската равнина, в която попада Арчарският район, и преминава до полупланински в района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м.

Територията се отводнява от притоците на река Дунав – река Арчар, река Скомля, река Белщица и река Лом. Преминаването на тези реки през общината, разположението й на брега на река Дунав в Арчарския район и наличието на 6 микроязовири / Върбовчец, Медовница – 2 бр., Шипот, Скомля и Ярловица/ предоставят добри възможности за развитие на зеленчукопроизводството и рибовъдството.
Водещи отрасли в общинската икономика са търговията и услугите, селското стопанство и преработващата промишленост. Значителен дял в сектора на обслужването, който е доминиращ по отношение на заетите лица и регистрираните предприятия, заема малкият бизнес. Селското стопанство също е важен отрасъл за общината като източник на доходи и заетост. В община Димово има ресурси, както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми. Към момента по-голямата част от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, ечемик и царевица. Благоприятните природоклиматични и почвени условия предполагат възможности за развитие на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството. Традиция има и в отглеждането на етерично – маслените и билкови култури. Над 70 вида билки и лечебни растения виреят на територията на общината, част от които с търговско значение. Тенденция е развитието на екологично чисто земеделие и свързването на взаимно изгодни производства, в т.ч. изграждането на преработвателни предприятия, свързани с производството и преработката на селскостопанска продукция, което да стимулира и земеделските производители.

Като предпоставки за развитието на туризма в общината се отбелязват съществуващите природни дадености, географско положение и близостта до туристически обекти от национално и международно значение. Районът на с. Гара Орешец е богат на карстови пещери, по-големи и лесно достъпни от които са пещерите „Венец” и „Козарника”. В района на с. Арчар се намира археологическият обект „Рациария”, с останки от Римския град „Рациария”, който възниква в началото на първи век сл.н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. На 2 км южно от с.Извор се намира манастирът „Св. Богородица”.

Населени места: 1 град – гр.Димово(център на общината); 22 села - Арчар, Бела, Държаница, Дълго поле, Извор, Карбинци,  Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец,Медовница, Орешец,  Гара Орешец, Острокапци,  Септемврийци,  Шипот, Скомля, Върбовчец, Владиченци,  Воднянци, Яньовец, Ярловица

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ДИМОВО 

 Асенка Кирилова Торутева        Воднянци           
 Веселинка Йорданова                Карбинци           
 Витко Велков Виденов                Димово                 
 Данаил Борисов                        Арчар                 
 Детелина Иванова                      Г. Орешец         
 Добромир Филипов Тодоров   Димово              
 Ерослав Стефанов                     Арчар                  
  Иван Борисов                             Медовница         
 Иван Йорданов                            Извор                    
  Лора Марчова Стоичкова       Г. Орешец             
  Мариян Иванов Антов                Карбинци              
  Марийка Крумова                       Г. Орешец            
  Николай Георгиев                    Воднянци             
  Перка Бойчева                            Костичовци             
  Петър Славчев                           Г. Орешец              
  Тодорина Пейчева                   Димово                     
  Цветанка Лазарова                    Димово                  
  Яко Кирилов                               Арчар                      
Димитър Чавдаров Велков    Предсдател на МО

ОБЩИНСКА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Катерина Флорова                       Острокапци             
Маргарита Виденова                   Димово                    
Радка Тодорова        Предс.     Воднянци   

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи