Община Макреш

Председател на ОбС на БСП-Макреш: Николай Николов

с. Макреш 3760, ул. "Г.Бенковски" №88

 

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад - с Република Сърбия.
Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в с.Киряево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м. Горският фонд в общината е 79 676 дка, предимно смесени широколистни насаждения - бук , дъб и други. През община Макреш преминава река Видбол, която приема множество малки притоци.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 143 897 дка, горски фонд – 77 159 дка, водни площи – 2 622 дка, за добив на полезни изкопаеми – 581 дка (кариера за добив на глина и кариера за добив на варовик).
Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла селско стопанство. Най-голям относителен дял в растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и техническите култури . Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта и добрите условия за развитие на фуражно производство в равнинната част са предпоставка за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство.
Центърът на общината с.Макреш се намира на 35 км от областния център гр.Видин. Община Макреш има връзка с ж.п. линията София – Видин чрез ж.п. гара Макреш, отстояща на 10 км от с.Макреш. Общината се обслужва и от ж.п. гара Димово, която отстои на 12 км. от с.Макреш .
Като възможности за развитие на туризъм в общината, се отчитат екологично чистата природа, Рабишкото езеро, част от което е в землището на с.Толовица, основаният през 10-11 век Раковишки манастир и църквата към него „Света троица”, която е обявена за паметник на културата с национално значение.
Населени места: 7 села –  Киреево, Макреш (център на общината),  Подгоре, РаковицаТоловица,  Цар Шишманово, Вълчек

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи